go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Et fyrtårn i verden

I 1977 grunnla Dr Abouleish gården SEKEM gården i ørkenområde ca 60 km nordøst for storbyen Kairo. Navnet kommer fra en hieroglyf og betyr ”livskraft fra solen”. Stedet ble etablert med sikte på å skape en bærekraftig og biodynamisk jordbruks- og forretningsmodell som kan bidra til en helhetlig utvikling av individer, samfunn og miljø, og dermed også øke livskvaliteten for mange. Gjennom harde år og mye slit, er visjonen langsomt blitt virkelig. På begynnelsen av 1990-tallet, startet SEKEM dyrking av økologisk bomull i Egypt, noe som har blitt en suksess og gir en retning for vår klodes fremtid.

I dag er SEKEM et fyrtårn innen Fairtrade og økologi, og SEKEM og dr. Ibrahim Abouleish har mottatt en rekke utmerkelse og priser; blant annet Right Livelihood Award i 2003, også kalt Den alternative Nobelprisen for fremstående sosialt entrepenørskap, kulturbygging og landbruk. I 2004 fikk Ibrahim Abouleish Schwaab stiftelsens pris for "Outstanding sosial entreprenørskap", og i 2012 mottok han Oslo Business for Peace.

Visjonen som utgangspunktet for det hele:

Dr. Ibrahim Abouleish sin visjon om SEKEM:
Dypt i mitt indre lever et bilde: Midt i ørken og sand ser jeg meg øse vann av en brønn. Omhyggelig planter jeg trær, urter og blomster og vanner røttene med den kostbare fuktigheten. Det kjølige brønnvannet lokker til seg dyr og mennesker som forfrisker og lesker seg. Trær gir skygge, landet blir grønt, blomster sender ut sin duft, insekter, fugler og sommerfugler viser sin hengivelse for Gud, skaperen, som om de uttalte Koranens første sura. Menneskene fornemmer den hemmelige lovprisningen av Gud, pleier og respekterer alt skapt som avglansen av paradisets have på jorden.
     Dette bildet av en oase midt i livsfiendtlige omgivelser er for meg som et oppstandelsesmotiv om morgenen etter en lang vandring gjennom ørkennatten. Det sto for meg som en modell før det konkrete arbeidet i Egypt begynte. Og likevel ville jeg egentlig noe mer: Jeg ville at hele verden skulle utvikle seg.

Denne visjonen har båret arbeidet og den virker stadig inn i fremtiden. Det siste gjennom åpningen og driften av Heliopolis Universitetet for bærekraftig utvikling og lederskap. Universitetet skal være et levende ”drivhus” for morgendagens mennesker som vil arbeide for en etisk og miljømessig forankret utvikling i Afrika og verden forøvrig.

Ny form for arbeidsfellesskap
Gjennom etablering av SEKEM i 1977 la dr. Ibrahim Abouleish grunnlaget for en helt ny måte å tenke jordbruk og arbeiderrettigheter på i Egypt. Dette ga igjen støtet til en gryende bomullsrevolusjon som har spredd seg og utgjør i dag 20 prosent av bomullsproduksjonen i Egypt.

Ibrahim Abouleish mener at initiativets eiendom ikke skal være privateiendom, men stilles til disposisjon for de målene som dette representerer. Dette er ikke vanlig innen for den ”ordinære” økonomiens verden er det som en næringslivsleder bygger opp anses som hans private eiendom, og som senere kan gis videre i arv.

Gjennom Rudolf Steiners verk og en antroposofisk bearbeidelse, har Abouleish opparbeidet en ny, utvidet forståelse av Koranen og fått inspirasjon til hvordan utviklingen av et holistisk, helhetlig samfunn "som kan leve i fred, arbeide sammen, lære sammen, et samfunn som omfatter alle lag av folket, alle klasser, alle aldersgrupper, alle religioner", er mulig. Når han i dag som muslim blir spurt om ulike sider ved islam, gjerne knyttet til spørsmål om fundamentalisme, kvinners rettigheter, og hva antroposofi og islam har til felles, henviser han alltid til SEKEM som i praksis viser at det er mulig å skape at arbeidsfellesskap midt ute i ørkenen basert på likeverd og bærekraftige prinsipper.

Følgende spørsmål har alltid stått i fokus: Hvordan kan et voksende fellesskapet holdes levende og utvikle seg dynamisk? Siden oppstarten av SEKEM har det pågått et kontinuerlig bevisstgjørende arbeid blant medarbeiderne gjennom dialoger, utvikling, trening og erfaringsutveksling. Dette preger alle virksomhetsområdene og er bærer av det som SEKEM ønsker å være og stadig vil bli. Hvert menneske blir et krysningspunkt ved å ta sin plass og bli delaktig – som et ledd i helheten. Samtidig blir SEKEMveven stadig rikere og flettverket av tråder finere – fordi veven nå utgjøres av stadig flere mennesker.

Sirkelformen er karakteristisk på SEKEM og synliggjør denne holdningen. Sirkelen forekommer i de mange sammenkomster daglig, som starten på arbeidsdagen og den felles ukeavslutningen. Sirkelen formidler et bilde på likeverdet i det sosiale fellesskapet. Alle menneskers likeverd og alle menneskers verdighet. På den måten kan man ta de andre med seg i sin bevissthet og handle til helhetens beste. Som er det enkelte menneskes forpliktelse overfor sine medmennesker.

Idealet på SEKEM er utformet i disse ordene:
Vi vil leve i sosiale former med hverandre, hvor menneskene ser sin verdighet gjenspeilet og i sin utvikling hele tiden streber etter et høyere ideal. Utviklingsimpulsen for mennesket, samfunnet og jorden er her vårt hovedmål. Inspirert av høyere idealer, vil SEKEM bidra til en omfattende utvikling av mennesket, samfunnet og jorden. Samvirket av økonomiske, sosiale og kulturelle aktiviteter skal befruktes av vitenskap, kunst og religion.

I sine næringsforetagender har SEKEM satt seg som mål:
Gjøre jorden frisk ved å anvende den biodynamiske dyrkingsmåten. Utvikle og fremstille legemidler og alle typer produkter og tjenester som svarer til forbrukernes virkelige behov og som oppfyller de høyeste kvalitetskrav. Drive markedsføring i assosiativt samarbeid mellom bønder, produsenter, forhandlere og forbrukere.

Kulturelt skal menneskets individuelle utvikling styrkes. Målet for SEKEMs utdannelsesinstitusjoner for barn, ungdom og voksne er oppdragelse til frihet. Også helsetjeneste og terapi med naturlige legemidler inngår i dette utviklingsarbeidet. Her forskes det kontinuerlig. Det nye Heliopolis Universitet vil gi viktige impulser for SEKEM og bidra til at visjonen holdes levende:

Akademia trenger et næringsliv som kan vise vei gjennom praktiske handlinger, og næringslivet trenger forskning, kunst og kultur for ikke å miste sin sjel. Begge arenaer må til for å kunne frembringe gode og etiske forskere og ledere for fremtiden - uansett kjønn, rase eller religion.

Denne tredelingen: næringsvirksomhet, kulturell utfoldelse og sosialt rettsfellesskap, er basert på Rudolf Steiners ideer om tregrening og at enhver sunn organisme innehar en slik tredeling. Det betyr at innenfor en virksomhet må det finnes et mest mulig likeverdig samvirke mellom en fri åndelig og kulturell utfoldelsesosiale/rettslige behovøkonomisk/næringsmessig avkastning. På samme vis som et enkeltmennesket er i balanse når tenkning, følelser og vilje står i forbindelse med hverandre. Disse idealene går historisk tilbake til den franske revolusjon og henspiller på frihet i åndslivet, likhet i rettslivet og brorskap i næringslivet.

De kulturelle institusjonene på SEKEM kan ikke eksistere uten økonomisk hjelp og støtte fra næringslivet og produksjonen på SEKEM. Næringsbedriftene på sin side er avhengig av opplæring, utdannelse og forskning for å kunne glitre og stå for “best praksis” over tid. Den sosiale tryggheten, rettspraksisen og organiseringen som gjennomstrømmer alle virksomhetene, har til oppgave å skape en rettferdig og helhetlig ramme.

Les mer om SEKEM og gründeren Ibrahim Abouleish og hans visjonære arbeid i boken SEKEM – En veiviser for det nye Egypt, Antropos 2012. Les forordet og et kapittel av boken, samt oversikt over innholdet, her.